Profil

Jméno a příjmení : Mgr. Zdeněk Staněk, Ph.D.
Telefon :  720 484 975
E-mail : zdenekstanek@seznam.cz
akreditovaný rodinný a systemický terapeut

http://soft-zs.cz/akreditace/terapeuti
Česká asociace pro psychoterapii (ČAP) - členství: psychoterapeut, řádný člen ČAP

Datum a místo narození : 1.ledna 1970, Ústí nad Labem

Vzdělání (VŠ - magisterské, doktorandské)

Absolvent Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a dále postgraduální studium - Univerzita Karlova v Praze. Úspěšně dokončené doktorandské studium na Pedagogické fakultě UJEP v Ústí nad Labem.

Odborná činnost

Psychoterapeut, speciální pedagog (etoped), lektor, odborný poradce, intervizor aj. ve školských zařízeních, sociálních službách a v soukromém sektoru, metodik prevence (Dětský domov se školou, Psychoterapeutická ambulance, Agentura Pondělí, Pedagogicko-psychologická poradna ÚK a zaříz. pro další vzdělávání ped. prac., Středisko výchovné péče...)
Dlouholetá praxe v oboru.

Absolvované vzdělávací programy a kurzy

Komplexní vzdělávací program v rodinné a systemické terapii psychosomatických poruch schválený pro práci ve zdravotnictví komisí ČPS ČLS JEP (580 hod.,125 hod. výcvikové supervize, garant programu PhDr. Ludmila Trapková, MUDr. Vladislav Chvála)

Psychoterapeutický výcvik (SUR – 570 hodin) UNIVERZITA KARLOVA V Praze - skupinové formy korektivní, poradenské, reedukační a socioterapeutické práce (100 hod. supervize, garant programu Doc. PhDr. Jan Kožnar Csc)

Kurz: „Práce s časovou osou“ - Kurz zaměřený na psychosomatickou anamnézu (20 výukových hodin). Institut rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci (Trapková, Chvála)
Kurz: „Jak mluvit před ostatními", Pedagogická fakulta Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem.
Kurz: „Ericksonovské (hypno)terapeutické postupy a přístup zaměřený na řešení“ - Paul Koeck M.D. Antwerpský Institut M.H. Ericksona, Belgie (16 výukových hodin).
Kurzy zaměřené na téma agresivita a sebepoškozování.
Kurz: "Respektovat a být respektován" (efektivní komunikace).
Kurz: "Rogersovký přístup".
Kurz: Arteterapie - aplikace metody PRVA, která je zaměřena na klienta a směřuje ke zvědomování vlastních témat, k hlubšímu sebepoznávání
a jiné...

Terapie a poradenství


V současné době se věnuji individuální, párové a rodinné terapii či poradenství pro dospělé, dospívající a děti, dále mentálnímu koučinku a seberozvoji klientů (mindfulness -všímavost, meditace...).

Metodická a odborná práce

Metodická setkávání ve skupinách – sdílení případové práce, zkušeností, vzájemné podpory, reflexe a sebereflexe, práce s výtvarnými artefakty (arteterapie, fenomenologická reflexe výtvarného artefaktu - poznávání sebe sama prostřednictvím vlastních obrazů) aj... 

Mgr. Zdeněk Staněk, Ph.D.
   +420 720 484 975
   zdenekstanek@seznam.cz

Po - Pá 17:00 - 22:00
So, Ne dle dohody